Uwaga na fałszywych kominiarzy!


W związku z otrzymaną informacją od reportera TVP przygotowującego materiał dla Magazynu Ekspresu Reporterów o przeprowadzaniu na terenie Sądecczyzny przeglądów i czyszczenia przewodów kominowych przez osoby bez wymaganych do tego prawem uprawnień, nowosądecka KM PSP wydała komunikat, w którym apeluje o weryfikację dokumentów potwierdzających możliwość wykonywania wspomnianych wyżej czynności u tych, co przychodzą do naszych domów i podają się za kominiarzy.

Nigdy nie płaćmy za niewykonywanie usługi, gdyż zapłacenie za niewykonanie usługi to niepotrzebny wydatek – pisze st. bryg. Paweł Motyka, zastępca komendanta miejskiego PSP w Nowym Sączu.

Regularne usuwanie zanieczyszczeń z przewodów kominowych przez wykwalifikowanego kominiarza zabezpiecza przed powstaniem w nich pożaru sadzy. W przypadku jego zaistnienia, bądź też zaczadzenia, brak dokumentacji terminowego czyszczenia i kontroli komina może stanowić podstawę odmowy wypłaty odszkodowania przez firmę ubezpieczeniową.

Pożary sadzy w przewodzie kominowym stanowią w ostatnich latach duży problem na Sądecczyźnie – odnotowywano ich ponad sto. W 2018 roku było ich 134, a w obecnym 2019 już 110.

W związku z trwającym sezonem grzewczym strażacy przypominają właścicielom i zarządcom budynków o obowiązkach związanych z bezpiecznym użytkowaniem przewodów kominowych.

Mówią o tym poniższe akty polskiego prawa.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1186, z późn. zm.)

Art. 62 ust. 1 pkt. 1 lit. c

Obiekty budowlane powinny być w czasie ich użytkowania poddawane przez właściciela lub zarządcę kontroli okresowej, co najmniej raz w roku, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych).

Art. 62 ust. 6 pkt. 1-2

Kontrolę stanu technicznego przewodów kominowych, o której mowa w ust. 1 pkt 1 lit. c, powinny przeprowadzać:

1 ) osoby posiadające kwalifikacje mistrza w rzemiośle kominiarskim – w odniesieniu do przewodów dymowych oraz grawitacyjnych przewodów spalinowych i wentylacyjnych;

2) osoby posiadające uprawnienia budowlane odpowiedniej specjalności – w odniesieniu do przewodów kominowych, o których mowa w pkt 1, oraz do kominów przemysłowych, kominów wolno stojących oraz kominów lub przewodów kominowych, w których ciąg kominowy jest wymuszony pracą urządzeń mechanicznych.

Art. 70 ust. 1

Właściciel, zarządca lub użytkownik obiektu budowlanego, na których spoczywają obowiązki w zakresie napraw, określone w przepisach odrębnych bądź umowach, są obowiązani w czasie lub bezpośrednio po przeprowadzonej kontroli, o której mowa w art. 62 ust. 1 pkt 1-4a, usunąć stwierdzone uszkodzenia oraz uzupełnić braki, które mogłyby spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia bądź środowiska, a w szczególności katastrofę budowlaną, pożar, wybuch, porażenie prądem elektrycznym albo zatrucie gazem.

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109, poz. 719 z późń. zm.)

§ 34 ust. 1 pkt. 1-3

W obiektach lub ich częściach, w których odbywa się proces spalania paliwa stałego, ciekłego lub gazowego, usuwa się zanieczyszczenia z przewodów dymowych i spalinowych w okresach ich użytkowania:

1) od palenisk zakładów zbiorowego żywienia i usług gastronomicznych – co najmniej raz w miesiącu, jeżeli przepisy miejscowe nie stanowią inaczej;

2) od palenisk opalanych paliwem stałym niewymienionych w pkt 1 – co najmniej raz na 3 miesiące;

3) od palenisk opalanych paliwem płynnym i gazowym niewymienionych w pkt 1 – co najmniej raz na 6 miesięcy.

§ 34 ust. 2

W obiektach lub ich częściach, o których mowa w ust.1, usuwa się zanieczyszczenia z przewodów wentylacyjnych co najmniej raz w roku, jeżeli większa częstotliwość nie wynika z warunków użytkowych.

Pod honorowym patronem Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej Krajowa Izba Kominiarzy prowadzi akcję społeczną Zadbaj o bezpieczeństwo! Zaproś kominiarza! Jest ona wspierana przez wiele osób, instytucji oraz urzędów.

Opracował: Łukasz Koszut
Źródło: KM PSP Nowy Sącz
Plakat: www.izbakominiarzy.pl