Karpacki Oddział Straży Granicznej


Logo Karpackiego Oddziału Straży Granicznej

 

Karpacki Oddział Straży Granicznej z siedzibą w Nowym Sączu, został utworzony z dniem 16 maja 2016 r. na mocy Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Jako terytorialny zasięg działania dla nowo utworzonego Oddziału wyznaczono województwo małopolskie. Od 1 listopada 2017 r. do rejonu odpowiedzialności służbowej Oddziału, należy również całe województwo świętokrzyskie.

 

Mapa terenu działania Karpackiego Oddziału Straży Granicznej

 

Komendant KaOSG wykonuje swoje zadania przy pomocy podległego urzędu – Komendy Karpackiego Oddziału SG oraz Komendantów Placówek SG. Na szczególną uwagę zasługują komórki organizacyjne Komendy KaOSG, które pełnią funkcje reprezentacyjne na rzecz całej formacji: Wydział Odwodowy (Reprezentacyjny) i Orkiestra Reprezentacyjna Straży Granicznej. Funkcjonariusze tych wydziałów biorą udział w uroczystościach państwowych, resortowych, patriotyczno – religijnych i regionalnych, organizowanych przez Komendę Główną SG, jednostki organizacyjne SG, instytucje państwowe, samorządowe oraz organizacje społeczne.

GŁÓWNE ZADANIA

Komendant KaOSG, jak i Komendanci poszczególnych placówek są terenowymi organami Straży Granicznej, które planują, organizują, kontrolują i kierują wykonywaniem przez podległych funkcjonariuszy zadań służbowych, w szczególności w zakresie:
• ochrony granicy państwowej, kontroli ruchu granicznego, zapobiegania i przeciwdziałania nielegalnej migracji,
• rozpoznawania, zapobiegania i wykrywania przestępstw i wykroczeń oraz ścigania ich sprawców w zakresie właściwości SG,
• przeprowadzania kontroli legalności wykonywania pracy przez cudzoziemców,
• prowadzenia kontroli działalności gospodarczej przez cudzoziemców i powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom.

HISTORIA

Karpacki Oddział Straży Granicznej w Nowym Sączu kontynuuje tradycje formacji granicznych ochraniających południową granicę Polski. W okresie międzywojennym w Nowym Sączu miał siedzibę Inspektorat Graniczny Straży Celnej. Straż Celną w 1928 r. zastąpiła Straż Graniczna.Powstał Małopolski Inspektorat Okręgowy Staży Granicznej w Sanoku, przekształcony następnie w achodniomałopolski Inspektorat Okręgowy Straży Granicznej w Krakowie. Po II Wojnie Światowej, wraz z powstaniem we wrześniu 1945 r. Wojsk Ochrony Pogranicza, Nowy Sącz był kolejno siedzibą Oddziału, Komendy Odcinka,Samodzielnego Batalionu oraz ostatecznie Karpackiej Brygady. WOP rozformowano w 1991 r., a na granice Polski ponownie powróciła Straż Graniczna. Został utworzony Karpacki Oddział Straży Granicznej, wykonujący swe zadania do końca 2013 r. W latach 2014-16 w Nowym Sączu funkcjonował Karpacki Ośrodek Wsparcia SG. W maju 2016 r. utworzono Karpacki Oddział Straży Granicznej. 26 maja 2017 r. Oddziałowi został nadany Sztandar oraz imię 1 Pułku Strzelców Podhalańskich. Warto wiedzieć, że siedziba Karpackiego Oddziału Straży Granicznej znajduje się w koszarach, gdzie stacjonował 1 Pułk Strzelców Podhalańskich.

PATRON

1 Pułk Strzelców Podhalańskich stacjonujący w Nowym Sączu powstał 1 grudnia 1918 r. i był jednym z najszybciej zorganizowanych pułków w niepodległej Rzeczpospolitej. W latach 1918-20 walczył na Spiszu, Orawie, Śląsku Cieszyńskim i w Małopolsce Wschodniej. Od pierwszych dni swego istnienia strzegł również granicy od Muszyny po rejon Nowego Targu. Wiosną 1920 r. Pułk przystąpił do walk z bolszewikami, brał udział w wyprawie kijowskiej, obronie twierdzy brzeskiej, decydującym w Bitwie Warszawskiej kontrataku z nad Wieprza i bitwie pod Grodnem. W strukturze organizacyjnej Wojska Polskiego 1 Pułk Strzelców Podhalańskich wchodził w skład 21 Dywizji Piechoty Górskiej. Od 1930 r. szkolił rekrutów Korpusu Ochrony Pogranicza. We wrześniu 1939 r. w składzie Armii „Kraków”
wspólnie ze Strażą Graniczną, Obroną Narodową i KOP zabezpieczał doliny rzek: Popradu, Białej i Ropy. Następnie walczył w obronie Nowego Sącza, stoczył bitwy w rejonie Bobowej i Szymbarku, część pododdziałów Pułku przetrwała tam do końca września. Pozostałe stoczyły ciężkie walki pod Birczą, by zakończyć szlak bojowy Pułku z dotkliwymi stratami pod Rzęsną Ruską 18 września 1939 r.