Państwowa Straż Pożarna


Państwowa Straż Pożarna jest zawodową, umundurowaną i wyposażoną w specjalistyczny sprzęt formacją, przeznaczoną do walki z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami.

Do podstawowych zadań Państwowej Straży Pożarnej należy:

 • rozpoznawanie zagrożeń pożarowych i innych miejscowych zagrożeń,
 • organizowanie i prowadzenie akcji ratowniczych w czasie pożarów, klęsk żywiołowych lub likwidacji miejscowych zagrożeń,
 • wykonywanie pomocniczych specjalistycznych czynności ratowniczych w czasie klęsk żywiołowych lub likwidacji miejscowych zagrożeń przez inne służby ratownicze,
 • kształcenie kadr dla potrzeb Państwowej Straży Pożarnej i innych jednostek ochrony przeciwpożarowej oraz powszechnego systemu ochrony ludności,
 • nadzór nad przestrzeganiem przepisów przeciwpożarowych,
 • prowadzenie prac naukowo-badawczych w zakresie ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony ludności,
 • współpraca z Szefem Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych w zakresie niezbędnym do realizacji jego zadań ustawowych,
 • współdziałanie ze strażami pożarnymi i służbami ratowniczymi innych państw oraz ich organizacjami międzynarodowymi na podstawie wiążących Rzeczpospolitą Polską umów międzynarodowych oraz odrębnych przepisów,
 • realizacja innych zadań wynikających z wiążących Rzeczpospolitą Polską umów międzynarodowych na zasadach i w zakresie w nich określonych.

Jednostkami organizacyjnymi Państwowej Straży Pożarnej są:

 1. Komenda Główna;
 2. komenda wojewódzka;
 3. komenda powiatowa (miejska);
 4. Szkoła Główna Służby Pożarniczej oraz pozostałe szkoły;
 5. jednostki badawczo-rozwojowe;
 6. Centralne Muzeum Pożarnictwa.

W skład komendy wojewódzkiej mogą wchodzić ośrodki szkolenia.

W skład komendy powiatowej (miejskiej) Państwowej Straży Pożarnej wchodzą jednostki ratowniczo-gaśnicze.  W ramach jednostek ratowniczo-gaśniczych, mogą być wyodrębnione czasowe posterunki Państwowej Straży Pożarnej.

W skład szkół pożarniczych mogą wchodzić jednostki ratowniczo-gaśnicze. Realizują one zadania ratownicze na obszarze i w zakresie ustalonych w porozumieniu z właściwym miejscowo komendantem powiatowym (miejskim) Państwowej Straży Pożarnej.

Obszar miasta Nowego Sącza i powiatu nowosądeckiego zabezpieczany jest pod względem przeciwpożarowym przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Sączu.