Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego


Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego (MCZK)wchodzi w skład struktury organizacyjnej Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności. Centrum jest elementem systemu zarządzania kryzysowego i stanowi zaplecze techniczno-operacyjne oraz organizacyjne dla Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Służba dyżurno-operacyjna MCZK pracuje w systemie całodobowym.

Do zadań Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego należy w szczególności:

  • pełnienie całodobowego dyżuru w celu zapewnienia przepływu informacji na potrzeby systemu zarządzania kryzysowego,
  • przyjmowanie i ewidencjonowanie informacji o stanie bezpieczeństwa i wszelkich zdarzeniach na terenie miasta, dokonywanie analizy zagrożeń i podejmowanie działań zgodnie z posiadanymi uprawnieniami i procedurami w celu minimalizacji i likwidacji zagrożeń,
  • wysyłanie (do służb, inspekcji, straży oraz środków masowego przekazu) komunikatów, ostrzeżeń o możliwości wystąpienia różnych zagrożeń,
  • zapewnienie współdziałania wszystkich jednostek organizacyjnych uczestniczących w procesie zapobiegania zagrożeniom,
  • współdziałanie z organami i instytucjami powołanymi do prowadzenia, a także organizowania akcji ratowniczych i działań zapobiegawczych oraz koordynacja tych zadań i przedsięwzięć,
  • utrzymywanie ciągłej łączności oraz współpracy i współdziałania z wojewódzkim i sąsiednimi centrami zarządzania kryzysowego oraz innymi jednostkami w zakresie przekazywania informacji o występowaniu nadzwyczajnych zagrożeń oraz o zaistniałych sytuacjach i zdarzeniach kryzysowych,
  • gromadzenie i aktualizowanie baz danych zawierających informacje o istotnych zagrożeniach oraz o środkach i siłach przeznaczonych do zapobiegania i przeciwdziałania sytuacjom kryzysowym,
  • przyjmowanie zawiadomień o zamiarze zorganizowania na terenie miasta Nowego Sącza zgromadzeń publicznych w trybie uproszczonym, jak również wydawanie przez upoważnionych pracowników wydziału decyzji dotyczących ich ewentualnego rozwiązania.

Źródło: www.nowysacz.pl