Ochotnicza Straż Pożarna


Ochotnicza Straż Pożarna (OSP) jest jednostką umundurowaną, wyposażoną w specjalistyczny sprzęt, przeznaczoną w szczególności do walki z pożarami, klęskami żywiołowymi lub innymi miejscowymi zagrożeniami. Ochotnicze Straże Pożarne są głównym partnerem Państwowej Straży Pożarnej w większości prowadzonych działań ratowniczych oraz obok niej podstawowym filarem Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego (KSRG). Jednostki systemowe są lepiej przygotowane do działań ratowniczo-gaśniczych, zwłaszcza w zakresie usprzętowienia i dyspozycyjności.

Bezpośredni udział w działaniach ratowniczych mogą brać członkowie OSP, którzy ukończyli 18 lat i nie przekroczyli 65 lat, posiadający aktualne badania lekarskie dopuszczające do udziału w działaniach ratowniczych oraz odbyli szkolenie pożarnicze, odpowiednie do zajmowanej funkcji, organizowane przez PSP lub gminę. Wspomniani członkowie OSP tworzą Jednostkę Operacyjno-Techniczną (JOT), będącą społecznym odpowiednikiem JRG w PSP. Jednostką Operacyjno-Techniczną kieruje naczelnik OSP.

Wyróżnia się następujące kategorie Jednostek Operacyjno-Technicznych oraz zakres ich działań i rodzaj ratownictwa, w którym uczestniczą:

  • kategoria I – działanie ratownicze podczas pożarów, ratownictwo techniczne i komunikacyjne, ratownictwo medyczne, minimum jeden z pozostałych rodzajów ratownictwa, działania zabezpieczające;
  • kategoria II – działania ratownicze podczas pożarów, ratownictwo techniczne i komunikacyjne, ratownictwo medyczne, działania zabezpieczające;
  • kategoria III – działania ratownicze podczas pożarów, ratownictwo medyczne, działania zabezpieczające;
  • kategoria IV – działania ratownicze podczas pożarów, działania zabezpieczające;
  • JOT specjalistyczna.

Ratownictwo specjalistyczne w OSP KSRG.

Ze względu na istniejące zagrożenia jednostkom OSP włączonym w struktury KSRG przydzielono specjalizacje na poziomie podstawowym. Jednostki mają za zadanie poszerzać zakres swojej wiedzy w kierunku swoich specjalizacji oraz uzupełniać bazę sprzętową tak aby docelowo spełnić wszystkie wymagania zgodne z zasadami organizacji w danej dziedzinie ratowniczej.

Przy OSP działają Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze (MDP), składające się z młodych chłopców i dziewczyn, w większości przypadków stanowiących przyszłe kadrowe zaplecze jednostki. Do MDP mogą należeć osoby, które nie przekroczyły 18 roku życia. Dolna granica wiekowa jest zapisana w statucie danej OSP. Wyróżnia się MDP chłopięce, dziewczęce i mieszane.

 

Jednostki OSP na terenie miasta Nowego Sącza i powiatu nowosądeckiego

Na obszarze miasta Nowego Sącza i powiatu nowosądeckiego działają 102 jednostki OSP i jedna jednostka specjalistyczna OSP, a mianowicie Ochotnicza Straż Pożarna Grupa Ratownictwa Specjalnego Nowy Sącz (OSP GRS Nowy Sącz). Na chwilę obecną ze wszystkich 103 jednostek OSP 50 jest włączonych w struktury Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego (KSRG).

Ostatnia aktualizacja: 28.11.2022