Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego


PCZK utworzone jest na bazie lokalowej Starostwa Powiatowego przy ul Jagiellońskiej oraz KM PSP przy ul. Witosa. PCZK podlega bezpośrednio Staroście Nowosądeckiemu. Kierowane jest przez kierownika PCZK, który odpowiada za jego organizację i prawidłowe funkcjonowanie.

W ramach PCZK funkcjonują trzy stanowiska stałe – ds. zarządzania kryzysowego i ochrony ludności, ds. obrony cywilnej oraz ds. obronnych.

W godzinach pracy starostwa (7:30-15:30) centrum obsługiwane jest przez pracowników PCZK, natomiast po godzinach pracy starostwa (15:30-7:30) oraz całodobowo w dni ustawowo wolne od pracy przez dyżurnych operacyjnych PSP Stanowiska Kierowania Komendanta Miejskiego PSP w Nowym Sączu. Dyżurni operacyjni PSP w razie kolizji zadań w pierwszej kolejności realizują zadania własne, po czym niezwłocznie przystępują do realizacji zadań PCZK. W przypadku braku możliwości realizacji zadań PCZK przez dyżurnych operacyjnych PSP powiadamiają oni kierownika PCZK, który podejmuje decyzję o przejęciu służby dyżurnej PCZK .

W przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych oraz klęsk żywiołowych na terenie powiatu nowosądeckiego kierownik PCZK uruchamia całodobowy dyżur pracowników PCZK z podziałem na następujące stanowiska:

• stanowisko ds. współpracy z mediami – rzecznik prasowy,
• stanowisko ds. udzielania informacji w zakresie dróg,
• stanowisko ds. współpracy z geologiem, inspektorem nadzoru budowlanego,
• stanowisko ds. zgłoszeń interwencyjnych,
• stanowisko ds. technicznych,
• stanowisko ds. analizowania i prognozowania zagrożeń .

PCZK zadania swoje może realizować w trzech trybach w zależności od sytuacji.

Pierwszy to tryb zwyczajny. W nim zapewnia się wymianę i przepływ informacji na potrzeby zarządzania kryzysowego oraz monitoring. Obsługę centrum zapewniają pracownicy PCZK w stałej siedzibie starostwa w godzinach jego pracy (7:30-15:30) natomiast po godzinach pracy starostwa (15:00-7:30) oraz całodobowo w dni ustawowo wolne od pracy dyżurni operacyjni PSP Stanowiska Kierowania Komendanta Miejskiego PSP w Nowym Sączu.

Drugi to tryb alarmowy. Działania w tym trybie podejmowane są w sytuacji wystąpienia symptomów sytuacji kryzysowej, a decyzję o jego uruchomieniu podejmuje kierownik PCZK w uzgodnieniu ze starostą Całodobową obsługę centrum zapewniają wówczas pracownicy PCZK.

Ostatni to tryb nadzwyczajny. Ma miejsce w przypadku ogłoszenia stanu klęski żywiołowej i w przypadku uruchomienia systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym. Całodobową obsługę centrum zapewniają pracownicy PCZK. W trybie tym przewiduje się włączenie do systemu obsady wymienionej w trybie alarmowym oraz powiatowych służb, inspekcji i straży i podległych jednostek organizacyjnych .