Nowy Sącz. Pożar suchej trawy przy ul. Prażmowskiego


Sezon na wypalanie suchych traw trwa. Do zdarzeń tego typu dochodzi w większości przypadków w miejscowościach leżących na obszarze gmin powiatu nowosądeckiego, ale mają one miejsce i w samym Nowym Sączu. W sobotę 9 marca 2019 roku ok. godz. 11:00, pożar suchej trawy zauważony został przy ul. Prażmowskiego.

Dyżurny operacyjny nowosądeckiego Stanowiska Kierowania Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej po odebraniu telefonicznego zgłoszenia o tym zdarzeniu zadysponował tam jeden zastęp z JRG 1 PSP Nowy Sącz.

Po przybyciu na miejsce strażaków i wstępnym rozpoznaniu stwierdzono, że sucha trawa pali się na terenie przy wspomnianej wcześniej dość ruchliwej arterii komunikacyjnej miasta, pomiędzy wałem przeciwpowodziowym rzeki Kamienica, a ul. Jamnicką.

Był to obszar o powierzchni ok. 10 arów – poinformował nas bryg. Marian Marszałek, oficer prasowy KM PSP Nowy Sącz.

W tym dniu panowała wietrzna pogoda, toteż pożar szybko się rozprzestrzeniał, a powstały w jego wyniku dym stwarzał zagrożenie dla kierowców pojazdów poruszających się ul. Prażmowskiego. Dodatkowo ogień częściowo objął stojące tam banery reklamowe, powodując ich uszkodzenie, a także drobne śmieci.

Strażacy zażegnali niebezpieczeństwa i ugasili palącą się suchą trawę przy użyciu jednego prądu wody z linii szybkiego natarcia samochodu pożarniczego oraz tłumic. Ich działania trwały od godz. 10:55 do godz. 11:43 (48 minut).

Na miejsce zdarzenia przyjechała także Policja.

Straty materialne poniesione w wyniku tego pożaru sięgnęły ok. 1 tys. zł, a jego prawdopodobną przyczyną było podpalenie – dodaje bryg. Marszałek.

Zespół redagujący portal „Nowy Sącz 112 – Ratownictwo Ziemi Sądeckiej”, powtarzając za strażakami, pragnie zaapelować o zachowanie rozsądku i niewypalanie suchych traw!

Tekst oraz zdjęcia: Łukasz Koszut


Warto wiedzieć…

Wypalanie traw jest w Polsce niedozwolone. Mówią o tym niektóre akty prawne.

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz.1614, z późn. zm.)

 • Art. 124 ust. 1

Zabrania się wypalania łąk, pastwisk, nieużytków, rowów, pasów przydrożnych, szlaków kolejowych oraz trzcinowisk i szuwarów.

 • Art. 131 pkt 12

Kto wypala łąki, pastwiska, nieużytki, rowy, pasy przydrożne, szlaki kolejowe, trzcinowiska lub szuwary podlega karze aresztu albo grzywny.

Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (t.j. Dz.U. z 2005 r. Nr 45, poz. 435, z późn, zm.)

 • Art. 30 ust. 3 pkt 1-3

W lasach oraz na terenach śródleśnych, jak również w odległości do 100 m od granicy lasu, zabrania się działań i czynności mogących wywołać niebezpieczeństwo, a w szczególności rozniecania ognia poza miejscami wyznaczonymi do tego celu przez właściciela lasu lub nadleśniczego, korzystania z otwartego płomienia oraz wypalania wierzchniej warstwy gleby i pozostałości roślinnych.

Za naruszenie wymienionych wyżej przepisów przeciwpożarowych grożą surowe sankcje. O ich szczegółach przeczytać można także w polskim prawodawstwie.

Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 618, z późn. zm.)

 • Art. 82 § 1

Kto dokonuje czynności, które mogą spowodować pożar, jego rozprzestrzenianie się, utrudnienie prowadzenia działania ratowniczego lub ewakuacji, (…) podlega karze aresztu, grzywny albo karze nagany.

 • Art. 82 § 3

Kto na terenie lasu, na terenach śródleśnych, na obszarze łąk, torfowisk i wrzosowisk, jak również w odległości do 100 m od nich roznieca ogień poza miejscami wyznaczonymi do tego celu albo pali tytoń, z wyjątkiem miejsc na drogach utwardzonych i miejsc wyznaczonych do pobytu ludzi, podlega karze aresztu, grzywny albo karze nagany.

 • Art. 82 § 4

Kto wypala trawy, słomę lub pozostałości roślinne na polach w odległości mniejszej niż 100 m od zabudowań, lasów, zboża na pniu i miejsc ustawienia stert lub stogów bądź w sposób powodujący zakłócenia w ruchu drogowym, a także bez zapewnienia stałego nadzoru miejsca wypalania, podlega karze aresztu, grzywny albo karze nagany.

 • Art. 82 § 5

Kto w inny sposób nieostrożnie obchodzi się z ogniem, podlega karze aresztu, grzywny albo karze nagany.

 • Art. 24 § 1

Grzywnę wymierza się w wysokości od 20 do 5000 złotych, chyba że ustawa stanowi inaczej.

Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1600, z późn. zm.)

 • Art. 163 § 1 pkt 1

Kto sprowadza zdarzenie, które zagraża życiu lub zdrowiu wielu osób albo mieniu w wielkich rozmiarach, mające postać pożaru, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.

 • Art. 163 § 3

Jeżeli następstwem czynu określonego w § 1 jest śmierć człowieka lub ciężki uszczerbek na zdrowiu wielu osób, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do 12.

 • Art. 164 § 1

Kto sprowadza bezpośrednie niebezpieczeństwo zdarzenia określonego w art. 163 § 1, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

 • Art. 181 § 1

Kto powoduje zniszczenie w świecie roślinnym lub zwierzęcym w znacznych rozmiarach, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

Trwa ogólnopolska kampania społeczna „STOP pożarom traw” organizowana przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji i Komendę Główną Państwowej Straży Pożarnej. Jej celem jest budowanie świadomości wśród ludzi, jak groźne są tego typu pożary oraz jakie stanowią zagrożenie dla człowieka, zwierząt i środowiska naturalnego. W ramach kampanii społecznej „STOP pożarom traw” została uruchomiona strona internetowa pod adresem www.stoppozaromtraw.pl, gdzie można znaleźć wszystkie informacje o akcji oraz pobrać materiały informacyjno-edukacyjne.

Tekst: Łukasz Koszut