Nowy Sącz. Próbna ewakuacja budynku Sądu Rejonowego przy ul. Smolika


W piątek 12 listopada 2021 roku o godz. 12:00 odbyła się próbna ewakuacja budynku Sądu Rejonowego w Nowym Sączu mieszczącego się przy ul. Smolika.

Zostało przeprowadzone praktyczne sprawdzenie organizacji i warunków ewakuacji na wypadek alarmu pożarowego.

Alarm pożarowy II stopnia został wygenerowany poprzez uruchomienie przycisków ROP. W ten sposób uruchomiono System Sygnalizacji Pożaru – w całym obiekcie uruchomiły się sygnalizatory optyczno-akustyczne, które wygenerowały sygnał alarmowy, jednocześnie do PSP został automatycznie wysłany sygnał o pożarze w budynku Sądu. Działania PSE są przeprowadzane bez wcześniejszej zapowiedzi. Ewakuacja objęła cały budynek. Do czasu przybycia zastępów PSP osobą uprawnioną do kierowania akcją ewakuacyjną jest zarządca obiektu. Pracownicy spokojnie opuszczali swoje stanowiska pracy bez tworzenia zatorów przy drzwiach ewakuacyjnych, a następnie udawali się do wyznaczonego miejsca zbiórki ewakuacji. Miejscem zbiórki do ewakuacji z budynku Sądu Rejonowego jest najbardziej oddalona od budynku krawędź parkingu dla petentów. W trakcie ewakuacji panował spokój, nie stwierdzono oznak paniki lub złego samopoczucia. Ostatnia osoba ewakuowała się z obiektu w czasie 3 min. 20 sek. Po kolejnych 3 minutach pracownicy ochrony sprawdzili cały obiekt i potwierdzili, ze wszyscy opuścili budynek. Na miejsce próbnej ewakuacji  przybyły zastępy  Państwowej Straży Pożarnej z JRG 1 Nowy Sącz tj. ciężki samochód ratowniczo – gaśniczy Scania 341[K]25 średni zastęp – 341[K]21 oraz specjalistyczna drabina  SD 37 Iveco Magirus.

Obowiązek przeprowadzenia ćwiczeń praktycznego sprawdzenia organizacji i warunków ewakuacji wynika z wymogów zawartych w § 17 Rozporządzenia MSWiA z 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. nr 109 z 2010 r., poz. 719). 1. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. § 209 wszystkie budynki użyteczności publicznej zalicza się do trzeciej kategorii zagrożenia ludzi (ZL III). Zgodnie z § 17 Rozporządzenia MSWiA z 7 czerwca 2010 r. – Właściciel lub Zarządca obiektu przeznaczonego dla ponad 50 osób będących jego stałymi użytkownikami, niezakwalifikowanego do czwartej kategorii zagrożenia ludzi (ZL IV), powinien raz na 2 lata przeprowadzać praktyczne sprawdzenie organizacji oraz warunków ewakuacji z całego obiektu. Realizacja PSE wynika bezpośrednio z Rozporządzenia MSWiA i nie wymaga uzgodnień z PSP. Zgodnie z ww. Rozporządzeniem – Właściciel lub Zarządca obiektu powiadamia właściwego miejscowo komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej o terminie przeprowadzenia działań, nie później niż na tydzień przed ich przeprowadzeniem. Budynek Sądu Rejonowego w Nowym Sączu posiada Instrukcję Bezpieczeństwa Pożarowego i ogólne warunki organizacji ewakuacji ludzi są w niej ujęte. Z praktycznego sprawdzenia organizacji i warunków ewakuacji każdorazowo sporządzany jest protokół

Tekst oraz zdjęcia : Zbigniew Turek