Nowy Sącz. Pożar sadzy w przewodzie kominowym budynku mieszkalnego przy ul. Reja


W poniedziałek 8 stycznia 2018 roku o godzinie 18:07 do Stanowiska Kierowania Komendanta Miejskiego PSP w Nowym Sączu wpłynęło zgłoszenie o pożarze w budynku jednorodzinnym przy ulicy Mikołaja Reja. Do zdarzenia zadysponowano zastępy z JRG 1 Nowy Sącz.

Po przybyciu na miejsce zastępów gaśniczych, wyniku przeprowadzonego rozpoznania ustalono że, zapaliła się sadza w przewodzie kominowy, a z komina wydobywają się iskry. – powiedział naszemu portalowi bryg. Marian Marszałek, rzecznik prasowy KM PSP Nowy Sącz.

W momencie dojazdu zastępów na miejsce w mieszkaniu znajdowały się trzy osoby i występowało niewielkie zadymienie. Działania strażaków polegały na zabezpieczeniu, otwarciu okien, podano niewielką mgłę wodną. Aby dostać się na poddasze dokonano rozbiórki części stropu oraz zdemontowano kawałek ściany z paneli. Na skutek wysokiej temperatury w kominie (400-500 stopni Celsjusza) stopieniu uległy drzwiczki rewizyjne. Użyto sita kominowego oraz przez otwór rewizyjny podano środek gaśniczy i za pomocą kuli kominiarskiej usunięto z przewodu nadmiernie zgromadzoną sadzę.

Działania strażaków trwały ponad 2,5 godziny a na miejscu obecny był również dowódca JRG. Finalnie komin schłodzono do temperatury 20-30 stopni Celsjusza, oraz nie wykryto żadnych pęknięć.  Pomieszczenia sprawdzono czujnikiem wielogazów. Oszacowano również straty które wynoszą około 2 tyś złotych.

Warto również zapoznać się z poniższymi aktami prawnymi regulującymi sprawy związane z przewodami kominowymi:
 1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016; zm.: Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 92, poz. 881, Nr 93, poz. 888, Nr 96, poz. 959, z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 163, poz. 1362 i 1364, Nr 169, poz. 1419).
  Utrzymanie obiektów budowlanych:
  Art. 61. Właściciel lub zarządca obiektu budowlanego jest obowiązany utrzymywać i użytkować obiekt zgodnie z zasadami, o których mowa w art. 5 ust. 2.
  Art. 62. 1. Obiekty powinny być w czasie ich użytkowania poddawane przez właściciela lub zarządcę:
  1) okresowej kontroli, co najmniej raz w roku, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego:
  a) elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu,
  b) instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska,
  c) instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych);
  2) okresowej kontroli, co najmniej raz na 5 lat, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia; kontrolą tą powinno być objęte również badanie instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów.
  II. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 07 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2009 r. Nr 178, poz. 1380 oraz z 2010 r. Nr 57, poz. 353)
  § 34. 1. W obiektach lub ich częściach, w których odbywa się proces spalania paliwa stałego, ciekłego lub gazowego, usuwa się zanieczyszczenia z przewodów dymowych i spalinowych w okresach ich użytkowania:
  1) od palenisk zakładów zbiorowego żywienia i usług gastronomicznych — co najmniej raz w miesiącu, jeżeli przepisy miejscowe nie stanowią inaczej;
  2) od palenisk opalanych paliwem stałym niewymienionych w pkt 1 — co najmniej raz na 3 miesiące;
  3) od palenisk opalanych paliwem płynnym i gazowym niewymienionych w pkt 1 — co najmniej raz na 6 miesięcy.
  2. W obiektach lub ich częściach, o których mowa w ust. 1, usuwa się zanieczyszczenia z przewodów wentylacyjnych co najmniej raz w roku, jeżeli większa częstotliwość nie wynika z warunków użytkowych.
  3. Czynności, o których mowa w ust. 1 i 2, wykonują osoby posiadające kwalifikacje kominiarskie.
  4. Przepisu ust. 3 nie stosuje się przy usuwaniu zanieczyszczeń z przewodów dymowych, spalinowych i wentylacyjnych budynków mieszkalnych jednorodzinnych oraz obiektów budowlanych budownictwa zagrodowego i letniskowego.

Tekst i zdjęcia: Mariusz Węgrzynek