Wydział do walki z Przestępczością Gospodarczą


Do zakresu zadań Wydziału do walki z Przestępczością Gospodarczą należy w szczególności:

 • rozpoznawanie, zapobieganie i zwalczanie przestępczości gospodarczej, a także wykrywanie i ściganie sprawców tych przestępstw,
 • prowadzenie śledztw w sprawach o przestępstwa gospodarcze oraz wykonywanie czynności procesowych w zakresie zleconym przez prokuratury i sądy,
 • przejmowanie do prowadzenia postępowań przygotowawczych o dużej złożoności, o najwyższym ciężarze gatunkowym, a także obejmowanie nadzorem szczególnym postępowań przygotowawczych w sprawach o znacznym ciężarze gatunkowym,
 • w zakresie ujawniania i ścigania przestępstw i ich sprawców Wydział do Walki z Przestępczością Gospodarczą utrzymuje ścisłą współpracę ze Strażą Graniczną, Urzędem Kontroli Skarbowej, Urzędem Celnym i innymi instytucjami kontrolnymi,
 • prowadzenie ukierunkowanego monitoringu sieci Internet pod kątem ujawniania treści prawnie zabronionych oraz zdarzeń i zachowań o charakterze przestępczym,
 • współpraca z administratorami sieci komputerowych, providerami oraz przedstawicielami firm softwareowych i telekomunikacyjnych w zakresie monitorowania zdarzeń o charakterze przestępczym,
 • ujawnianie i zwalczanie przestępstw popełnianych na szkodę lub przy użyciu systemów i sieci komputerowych oraz teleinformatycznych i telekomunikacyjnych,
 • ustalanie sprawców przestępstw wykorzystujących nowoczesne technologie informatyczne,
 • pomoc jednostkom Policji w planowaniu, przygotowaniu i realizacji spraw, w których wymagana jest wiedza i umiejętności związane z zaawansowanymi rozwiązaniami technicznymi,
 • współpraca z organami państwa i innymi podmiotami krajowymi i międzynarodowymi w zakresie wymiany informacji dotyczących nowych zjawisk przestępczych, związanych z rozwojem technik informatycznych dla potrzeb prowadzonej pracy operacyjnej,
 • prowadzenie czynności operacyjno-rozpoznawczych, w zakresie właściwości wydziału.

Ostatnia aktualizacja: 26.10.2020