Zespół Kontroli, Skarg i Wniosków oraz Dyscyplinarny


Do zakresu zadań Zespołu Kontroli, Skarg i Wniosków oraz Dyscyplinarnego należy w szczególności:

  • podejmowanie na polecenie Komendanta czynności inspekcyjnych w komórkach organizacyjnych Komendy oraz jednostkach podległych pod kątem wykonywania ustawowych zadań Policji oraz obowiązków przez policjantów i pracowników Policji,
  • przyjmowanie, rozpatrywanie i wyjaśnianie skarg i wniosków dotyczących działalności Policji,
  • dokonywanie okresowych analiz i sporządzanie sprawozdań z zakresu postępowań skargowych,
  • sprawowanie nadzoru nad postępowaniami skargowymi prowadzonymi przez policjantów komórek organizacyjnych komendy i jednostek podległych,
  • badanie efektywności organizacji służby i pracy, metod kierowania i sprawowania nadzoru służbowego oraz analizowanie zagrożeń w prawidłowym funkcjonowaniu komendy i jednostek podległych,
  • wyjaśnianie w niezbędnym zakresie przypadków naruszenia prawa przez policjantów i pracowników Policji,
  • koordynowanie, opiniowanie, prowadzenie czynności wyjaśniających i postępowań dyscyplinarnych wszczynanych przez Komendanta, prowadzenie rejestru postępowań dyscyplinarnych i czynności wyjaśniających oraz opracowywanie okresowych sprawozdań i analiz, a także innych dokumentów dotyczących stanu dyscypliny służbowej policjantów Komendy i Jednostek podległych,
  • rozpatrywanie wniosków o udostępnienie informacji publicznej oraz petycji.

Ostatnia aktualizacja: 26.10.2020