Zespół do spraw Ochrony Informacji Niejawnych i Składnica Akt


Do zakresu zadań Zespołu do spraw Ochrony Informacji Niejawnych i Składnicy Akt należy w szczególności:

  • przeprowadzanie postępowań sprawdzających oraz ewidencji osób, które uzyskały poświadczenie bezpieczeństwa i dopuszczonych do służby i pracy na stanowiskach, z którymi wiąże się dostęp do informacji niejawnych, a także szkoleń w zakresie ochrony informacji niejawnych dla policjantów i pracowników cywilnych,
  • organizowanie, koordynowanie i nadzór nad ochroną informacji niejawnych w systemach i sieciach teleinformatycznych,
  • nadzór nad właściwym przestrzeganiem zasad ochrony danych osobowych przetwarzanych w systemach i sieciach teleinformatycznych jednostek policji powiatu nowosądeckiego,
  • przeprowadzanie kontroli problemowych i doraźnych dotyczących przestrzegania przepisów związanych z ochroną informacji niejawnych,
  • prowadzenie szkoleń w jednostkach i komórkach organizacyjnych Policji powiatu nowosądeckiego w zakresie ochrony informacji niejawnych,
  • nadzór nad działalnością kancelarii tajnych w jednostkach i komórkach organizacyjnych policji powiatu nowosądeckiego,
  • opracowywanie planu ochrony informacji niejawnych komendy i nadzorowanie jego realizacji,
  • organizowanie i koordynowanie działalności archiwalnej komendy, w tym udostępniania materiałów archiwalnych i niejawnych upoważnionym podmiotom.

Ostatnia aktualizacja: 28.10.2020