Zespół do spraw Komunikacji Społecznej


Do zakresu zadań Zespołu do spraw Komunikacji Społecznej należy w szczególności koordynowanie działalności prasowo – informacyjnej prowadzonej na terenie miasta i powiatu, poprzez m.in.:

  • informowanie środków masowego przekazu o działaniach podejmowanych przez Komendanta Miejskiego Policji,
  • informowanie środków masowego przekazu o inicjatywach i przedsięwzięciach realizowanych przez komórki organizacyjne Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu,
  • udzielanie informacji środkom masowego przekazu w zakresie zgłaszanych pytań, problemów i zagadnień dotyczących funkcjonowania Policji,
  • udzielanie odpowiedzi na krytykę prasową skierowaną pod adresem Komendanta Miejskiego Policji lub komórek organizacyjnych Komendy Miejskiej Policji.

Ostatnia aktualizacja: 26.10.2020