Wydział Wspomagający


Do zakresu zadań Wydziału Wspomagającego należy w szczególności:

  • prowadzenie kancelarii ogólnej jawnej,
  • obsługa kancelaryjno – biurowa kierownictwa KMP w Nowy Sączu,
  • organizacja i obsługa uroczystości i narad służbowych z udziałem kierownictwa Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu,
  • prowadzenie spraw osobowych policjantów i pracowników cywilnych,
  • koordynowanie postępowań dyscyplinarnych w stosunku do funkcjonariuszy i pracowników Policji,
  • prowadzenie konkursów w przypadku naboru na stanowisko (zastępstwo) w korpusie służby cywilnej,
  • organizowanie szkolenia i doskonalenia zawodowego policjantów,
  • koordynowanie zajęć w zakresie podnoszenia przez policjantów poziomu sprawności fizycznej i wyszkolenia strzeleckiego,
  • organizowanie, nadzorowanie sieci i systemów informatycznych oraz łączności,
  • koordynowanie działalności jednostek organizacyjnych KMP w Nowym Sączu w dziedzinie telekomunikacji i informatyki oraz organizacji przepływu informacji.

Ostatnia aktualizacja: 27.10.2020