Wydział Sztab Policji


Do zakresu zadań Wydziału Sztab Policji należy w szczególności:

  • zapewnienie ciągłości funkcjonowania Stanowiska Kierowania Komendy Miejskiej Policji,
  • nadzorowanie funkcjonowania służb dyżurnych w jednostkach Policji,
  • zapewnienie prawidłowego obiegu informacji o zdarzeniach na terenie powiatu nowosądeckiego oraz właściwej reakcji jednostek Policji,
  • inicjowanie, organizowanie i koordynowanie przedsięwzięć podejmowanych w związku z zapewnieniem porządku i bezpieczeństwa publicznego podczas imprez masowych, zgromadzeń publicznych oraz pobytu osób podlegających szczególnej ochronie,
  • planowanie, kierowanie, koordynowanie oraz nadzorowanie wykonawstwa prowadzonych działań w przypadku prowadzenia akcji policyjnych wykraczających zasięgiem poza obszar działania poszczególnych komisariatów funkcjonujących na obszarze działania Komendy,
  • organizowanie i koordynowanie działań oraz nadzorowanie szkoleń dla nieetatowych pododdziałów Policji, nieetatowych grup rozpoznania minersko-pirotechnicznego oraz nieetatowego zespołu negocjatorów policyjnych,
  • inicjowanie, planowanie i nadzorowanie w komórkach organizacyjnych Komendy i jednostkach Policji przygotowań obronnych na czas zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny, w tym wykonywanie zadań obronnych pozostających w zakresie właściwości wydziału,
  • planowanie oraz koordynacja działań w warunkach katastrof naturalnych i awarii technicznych, a także przygotowania do wykonania zadań w sytuacji kryzysowej obejmującej swoim zasięgiem obszar powiatu nowosądeckiego.

Funkcjonariusze Wydziału Sztab Policji wykorzystują w służbie jeden radiowóz nieoznakowany.

Toyota Land Cruiser J150 FL II

Ostatnia aktualizacja: 31.10.2020