Wydział Administracyjno-Gospodarczy


Do zakresu zadań Wydziału Administracyjno-Gospodarczego należy w szczególności:

  • planowanie potrzeb w zakresie sprzętu i materiałów techniki specjalnej i biurowej,
  • dystrybucja sprzętu i materiałów w poszczególnych branżach otrzymywanych z KWP w Krakowie,
  • prowadzenie postępowań w sprawach szkód w mieniu Komendy,
  • prowadzenie dokumentacji dotyczącej przydzielonego sprzętu transportowego,
  • prowadzenie gospodarki magazynowej,
  • wydawanie decyzji w sprawach mieszkaniowych,
  • realizacja zakładowego funduszu świadczeń socjalnych pracowników cywilnych,
  • prowadzenie bieżących robót konserwacyjno-naprawczych i eksploatacyjnych.

Ostatnia aktualizacja: 27.10.2020